MS Crossroads -parlamentti
http://mscrossroads.org/cgibin/YaBB.cgi
Hoito >> Lääkitys >> Tietoa Tysabrista
http://mscrossroads.org/cgibin/YaBB.cgi?num=1195912964

Aiheen aloittaja mod1 Pvm 24.11.2007 - 16:02:44

Aihe: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja mod1 Pvm 24.11.2007 - 16:02:44

Tysabriin liittyvät aiheet on nyt ajankohtaista siirtää Tutkimuksesta Lääkitykseen. Tässä ensimmäisenä Jemulin postaama lääkeinfo ja hoitosuositus.

mod1

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Jemuli Pvm 24.11.2007 - 12:30:04

Tiivistelmä


Natalitsumabi on uusin MS-taudin hoitoon tarkoitettu lääke, jota käytetään aktiivisen, aaltomaisen MS-taudin toissijaisena lääkehoitona, mikäli beetainterferoni tai glatirameeriasetaatti osoittautuvat tehottomiksi. Natalitsumabia voidaan myös harkita jos konventionaaliset MS-taudin hoidossa käytetyt immunomodulantit aiheuttavat vaikeita haittavaikutuksia. Hoito toteutetaan MS-taudin hoitoon perehtyneen neurologin valvonnassa, sillä, vaikka se yleensä on hyvin siedetty, voi hoitoon liittyä vakavia haittavaikutuksia.

Natalitsumabi (TysabriÒ) on uusin aaltomaisen MS-taudin hoitoon tarkoitettu lääke, joka tuli Suomessa markkinoille heinäkuussa 2006. USAn lääkevalvontaviranomainen (US Food and Drug Administration) hyväksyi sen marraskuussa 2004 kun faasi II ja III tutkimukset osoittivat lääkkeen vähentävän relapseja ja taudin progressiota tehokkaammin kuin perinteiset immunomodulantit. Progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian (PML) ilmeneminen kahdella MS potilaalla ja yhdellä Crohnin tautia sairastavalla potilaalla, jotka olivat saaneet natalitsumabia, johti valmisteen tilapäiseen poistamiseen käytöstä helmikuussa 2005. Lääkkeen turvallisuus arvioitiin tarkasti ja se hyväksyttiin uudelleen USAssa kesäkuussa 2006 käyttöaiheena MS-taudin pahenemisvaiheiden vähentäminen.

Natalitsumabi on monoklonaalinen anti-(alpha)4-integriini vasta-aine, jonka vaikutus perustuu sen kykyyn sitoutua CD4+ T-solujen pinnalla ilmentyvään reseptoriin, mikä estää solun siirtymistä verenkierrosta aivokudokseen. Natalitsumabin vaikutusta aaltomaisessa MS-taudissa on selvitetty useissa lumekontrolloidussa tutkimuksissa. Laajimpaan tutkimukseen osallistui 942 potilasta, joista 627 sai natalitsumabia ja 315 potilasta lumelääkettä noin kahden vuoden ajan. Tutkimuksessa todettiin, että natalitsumabi hidasti kahden vuoden hoidon aikana toimintakyvyn heikkenemistä 42% potilailla, joilla hoidon alussa oli todettu lievä tai kohtalainen toimintakyvyn heikkenemä (EDSS < 6) ja vähintään 1 pahenemisvaihe tutkimusta edeltävän vuoden aikana. Lisäksi lääke vähensi pahenemisvaiheiden määrää 68% ja uusien tai suurenevien T2-painotteisten muutosten määrää 83% kahden vuoden aikana lumehoitoon nähden (1,2). Myös taudin aktiivisuutta kuvaavat gadoliinitehosteiset muutokset vähenivät 92%, uudet T1-muutokset 76% ja aivoatrofiaa oli vähemmän kahden vuoden natalitsumabihoidon jälkeen (2).

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin beetainterferoni 1a:n ja natalitsumabin yhdistelmähoidon tehoa. Tutkimukseen osallistui 1171 potilasta, joista puolet sai pelkästään beetainterferoni 1a:ta ja puolet yhdistelmähoitoa. Yhdistelmähoito osoittautui beetainterferonimonoterapiaa tehokkaammaksi sekä pahenemisvaiheiden määrän että uusien T2-painotteisten magneettikuvamuutosten vähenemisen osalta (3). Yhdistelmähoidon haittavaikutukset olivat samanlaisia kuin natalitsumabimonoterapiassa, mutta kahdelle potilaalle kehittyi PML. Toinen tapauksista oli fataali.

Pienemmissä lumekontroloiduissa tutkimuksissa on osoitettu, että kuuden kuukauden natalitsumabihoidon aikana saavutettu hoitoteho häviää seuraavan puolen vuoden aikana hoidon lopettamisesta, eikä merkkejä pidempikestoisesta vaikutuksesta MS-taudin kulkuun todettu (4). Lisäksi on osoitettu, ettei natalitsumabilla ole vaikutusta akuutin MS-taudin pahenemisvaiheen hoidossa (5). Natalitsumabin tehoa ei ole tutkittu etenevän MS-taudin hoidossa, eikä sitä siksi voida etenevän MS-taudin hoitoon suositella. Natalitsumabin teho tulee yleensä esiin puolessa vuodessa, joten hoitovaste voidaan arvioida luotettavasti ensimmäisen kerran puolen vuoden kuluttua hoidon aloittamisesta.


Natalitsumabin vaikutusmekanismi MS-taudissa


MS-taudin katsotaan käynnistyvän kun autoimmuunit CD4+ T-solut kulkevat veri-aivoesteen läpi keskushermostoon (transendoteliaalinen migraatio) käynnistäen siellä tulehdusreaktion. Hermostolle haitallisten T solujen siirtyminen aivokudokseen käy mahdolliseksi kun niiden pinnalla ilmentyvät integriinit, erityisesti (alpha)4-integriini (very late activation antigen-4, VLA-4), sitoutuvat verisuonen pinnalla ilmentyviin vastinmolekyyleihin, kuten vascular cell adhesion molecule 1:een (VCAM-1) ja intercellular adhesion molecule 1:een (ICAM-1). Solujen kulkua veri-aivoesteen läpi (transmigraatio) edistävät adheesiomolekyylien lisäksi kemokiinit ja leukosyyttien tukirakenteen metalloproteinaasit (MMP).

Natalitsumabi on humanisoitu rekombinantti monoklonaalinen vasta-aine, jonka vaikutus perustuu sen kykyyn sitoutua immuunisolujen pinnalla ilmentyvään VLA-4:ään mikä vähentää solun siirtymistä verenkierrosta aivokudokseen. Sen ei uskota siirtyvän sitoutumattomassa muodossa veri-aivoesteen läpi keskushermostoon. Veri-aivoesteen läpäisyä ehkäisevän vaikutuksen ohella se moduloi lisäksi T lymfosyyttien aktivaatiota imukudoksessa ja niiden reaktivaatiota keskushermostossa. Tutkimuksissa on myös osoitettu natalitsumabin vähentävän VLA-4:n ilmentymistä kiertävien immuunisolujen pinnalla ja samalla heikentävän näiden solujen migratorista kapasiteettia. Vaikka VLA:n ilmentyminen B-solujen ja monosyyttien pinnalla pienenee enemmän kuin T-soluissa, on ko. pieneneminen suhteellisesti arvioituna merkittävintä T-soluissa. PML riskin on arveltu liittyvän B-solujen korkeaan VLA-4 ekspressioon, sillä ko. virus kiertää niiden sisällä mm. aivoihin. Yksi annos natalitsumabia aikaansaa osittaisen saturaation reseptoritasolla ja sen on osoitettu kestävän ainakin neljä viikkoa (6,7)Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Jemuli Pvm 24.11.2007 - 12:32:48

Tiivistelmä Natalizumabista jatkuu...

Käyttöaihe ja hoitovasteen arviointi


Tuoreen Käypä hoito -suosituksen mukaan natalitsumabia käytetään aktiivisen, aaltomaisen MS-taudin toissijaisena lääkehoitona, mikäli beetainterferoni tai glatirameeriasetaatti osoittautuvat tehottomiksi (8). Natalitsumabihoito on myös vaihtoehto aktiivista aaltomaista tautia sairastaville potilaille, joille beetainterferoni tai glatirameeriasetaatti aiheuttavat vaikeita haittavaikutuksia. Natalitsumabin teho ja turvallisuus on osoitettu kahden vuoden tutkimuksessa säännöllisellä annostelulla vakioitua annostelua käyttäen. Natalitsumabi on jo aikaisemmin osoittautunut tehottomaksi akuutin pahenemisvaiheen hoidossa, eikä sitä tule käyttää yksittäisinä annoksina shuubin hoidossa Tutkimusten perusteella lyhytkestoisen, kuuden kuukauden hoidon aikana saavutettu hoitoteho häviää hoidon lopettamisen jälkeen sekä pahenemisvaiheiden että magneettitutkimuksessa todettujen muutosten osalta seuraavan puolen vuoden aikana, eikä pysyvämpää immunologista vaikutusta ole todettu. Natalitsumabihoitoa ei tule käyttää sekundaarisen tai primaarisen progressiivisen MS-taudin hoidossa, koska näyttöä sen tehosta näillä potilailla ei ole.

Hoitovasteen arviointi perustuu ensisijaisesti kliinisiin oireisiin, mutta ongelmallisissa tapauksissa tarvitaan myös magneettikuvausta. Magneettikuvausta ei tule yksinään käyttää hoitovasteen arviointiin. Beetainterferonin tai glatirameeriasetaatin hoitovastetta voi arvioida aikaisintaan vuoden kuluttua hoidon aloittamisesta, mutta useimmiten tarvitaan pidempi aika. Hoitovaste on huono ja natalitsumabihoitoa kannattaa harkita, jos potilaalla esiintyy hoidon aikana yhtä paljon tai enemmän pahenemisvaiheita kuin ennen hoidon aloittamista tai jos hoidon aikana esiintyy useita vaikeaa toimintakyvyn haittaa aiheuttavia pahenemisvaiheita ja magneettikuvassa todetaan merkittävät taudin aktiivisuuteen viittaavat muutokset (gadoliinitehosteiset leesiot tai merkittävä T2-leesiokuorman lisääntyminen) (9). Jos tavanomaisen immunomoduloivan hoidon aikana esiintyy lieväoireisia pahenemisvaiheita, esimerkiksi vain lieviä sensorisia oireita, hyvin lieviä optikusneuriitteja tai hyvin nopeasti ohimeneviä oireita, voidaan tavanomaista hoitoa jatkaa. Natalitsumabi ei sovellu kaikille potilaille, taulukossa 1 on esitetty natalitsumabihoidon vasta-aiheet. Natalitsumabihoidon aikana ei tule käyttää muita immunomoduloivia tai immunosuppressiivisia lääkkeitä.


Natalitsumabihoidon toteutus


Hoidosta vastaa MS-taudin natalitsumabi -hoitoon perehtynyt neurologi. Hoito voidaan toteuttaa polikliinisesti tai osastolla. Siirtyminen beetainterferoni- tai glatirameerihoidosta natalitsumabiin voi tapahtua ilman taukoa ellei potilaalla ole neutropeniaa tai infektiota (8,9). Jos potilas on käyttänyt immunosuppressiivista lääkitystä, esimerkiksi atsatiopriinia, voidaan natalitsumabi aloittaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua näiden lopettamisesta. Pidempi, kuuden kuukauden pituinen, siirtymäaika on suositeltavaa etenkin mitoksantronihoitoa saaneilla potilailla, jotta immuunijärjestelmä ehtii toipua.

Ennen hoidon aloitusta tehdään huolellinen neurologinen status ja magneettikuvaus (MK ei saa olla 3 kuukautta vanhempi) sekä poissuljetaan infektiot. Natalitsumabi (300 mg) annetaan suonensisäisenä infuusiona kerran kuukaudessa valvotusti, varautuen anafylaktisen reaktion hoitoon. Neurologi arvioi potilaan voinnin aina ennen lääkeinfuusiota arvioidakseen potilaan tilan mm. opportunististen infektioiden ja PML-sairauden mahdollisuuden takia. Potilasta seurataan vähintään yksi tunti infuusion loppumisesta jolloin lääkäri arvioi hänen tilansa uudelleen. Lääkettä ei pidetä varastossa vaan jokaiselle potilaalle tilataan seuraava lääkeannos ajoissa ennen tiputusta. Lääke valmistetaan ohjeen mukaisesti välittömästi ennen tiputusta.


Natalitsumabihoidon haittavaikutukset


Natalitsumabihoito on varsin hyvin siedetty. Tavanomaisimmat haittavaikutukset on esitetty taulukossa 2. Tiputuksen aikana tai välittömästi tiputuksen jälkeen noin tunnin ajan voi ilmaantua urtikariaa ja harvoin anafylaktinen reaktio. Urtikarian hoidossa voi käyttää oireenmukaisena lääkityksenä antihistamiinia tai vaikeissa reaktioissa metyyliprednisolonia viikon ajan. Urtikarian, muun yliherkkyysreaktion tai anafylaktisen reaktionilmaantuessa infuusion aikana tai siihen liittyen infuusio keskeytetään välittömästi ja natalitsumabihoito loppuu pysyyvästi. Vaarallisin toistaiseksi tunnetuista mahdollisista haittavaikutuksista on progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML) (10). Lääkkeen vaikutusmekanismi huomioiden mahdollisuus myös muihin odottamattomiin opportunistisiin infektioihin on pidettävä mielessä.


jatkuuu....

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Jemuli Pvm 24.11.2007 - 12:34:03

PML


PML on keskushermoston opportunistinen infektio, joka tuli tunnetuksi AIDS:n yleistyessä. Vallitsevan käsityksen mukaan tauti puhkeaa immunosuppression aikana latentin JC virusinfektion reaktivoituessa munuaisissa, imukudoksessa tai luuytimessä ja virus pääsee aivoihin B-soluihin piiloutuneena. Ennen HIV-infektion ja AIDSin yleistymistä PML oli suhteellisen harvinainen sairaus, jota esiintyi erityisesti hematologisissa sairauksissa, immuunipuutostiloissa, immunosuppressiivista ja elinsiirtohoitoa saaneilla potilailla sekä hyvin iäkkäillä henkilöillä. HIV-epidemian aikana PML todettiin noin 5% AIDS potilaista, minkä katsottiin johtuvan HIV-1:n kyvystä indusoida adheesiomolekyylien ilmentymistä veri-aivoesteen pinnalla ja edistää näin tulehdussolujen siirtymistä aivoihin. JC virus infektoi erityisesti oligodendrosyyttejä, mistä syystä sitä pidetään neurotrooppisena. Tauti etenee subakuutisti ilman erityisiä infektioon sopivia yleisoireita. Hermoston infektoituminen aiheuttaa leukoenkefalopatiaa, joka voi alkaa yksittäisellä valkean aineen leesiolla, mutta myöhemmin vaurio laajenee multifokaaliseksi. Motorisia oireita kuten hemipareesia todetaan puolella potilaista, kognitiivista heikentymistä noin kolmanneksella ja näkökenttäpuutoksia noin neljänneksellä, koordinaatiohäiriöitä ja ataksiaa esiintyy noin 10% potilaista (taulukko 3). PML diagnoosin asettamisen jälkeen olevaa elinaikaa on keskimäärin puoli vuotta. JCV infektion hoidossa on käytetty leukosyyttien aktiviteettia lisääviä lääkkeitä, kuten esimerkiksi sidofoviria, sytarabinia, topotekaania, alfainterferonia, interleukiini-2, mutta hoitotulokset eivät ole lupaavia.

JC viruksen DNAta todetaan virtsasta kolmanneksella terveistä henkilöistä. Vaikka virusta sisältäviä mononukleaarisia soluja havaitaan usein immunosuppressiivisilla potilailla, ei PMLn kehittyminen ole niiden toteamisen perusteella ennustettavissa. JC viruksen DNAta voidaan todeta miltei kaikilta PML potilailta, mutta kiertävää virusta ei voida helposti osoittaa. JCV DNAta on todettu jopa kolmanneksella niistä potilaista, joilla ei ole ollut PMLaa. Altistuminen JC virukselle on yleistä, mikä selittää lasten korkean JC-seroprevalenssin, noin 50%, aikuisilla se on 80%.

Natalitsumabihoito lisää JC-viruksen aiheuttaman PML riskiä, Taudin ilmaantuvuudeksi on arvioitu 1/1000 natalitsumabihoitoa saaneilla potilailla (10). Riski liitetään natalitsumabin luuytimeen kohdentuvaan vaikutukseen, mistä seuraa kiertävien lymfosyyttien määrän suureneminen ja JC viremiaa. Hoitoa saavia potilaita seurataan tarkasti, jotta PML tunnistetaan mahdollisimman varhain. Neurologinen status ja infektioiden kartoitus tehdään ennen jokaista infuusiota. Infektioiden kartoitusta lukuun ottamatta laboratoriokokeita ei tarvita.

Varma PML diagnoosi perustuu neuropatologiseen tutkimukseen. Kliininen PML diagnoosi perustuu selkäydinnestetutkimukseen ja tyypillisiin muutoksiin aivojen magneettikuvassa. Virus voidaan osoittaa selkäydinnesteestä PCR-menetelmällä, jonka herkkyys on 70-90% ja tarkkuus 90-100% (9). Aivojen magneettikuvassa todetaan T2-painotteisia ja FLAIR-muutoksia, jotka eivät tehostu varjoaineella eikä niihin liity massaeffektia. T1-painotteisissa magneettikuvissa ja tietokonekerroskuvissa nähdään alentuneen tiheyden omaavia muutoksia.


Potilaan tilan heikentyminen natalitsumabihoidon aikana


Potilaan tilan heikentyessä tulee muistaa PML:n ja muiden opportunististen infektioiden mahdollisuus. Neurologisia löydöksiä ja magneettikuvamuutoksia verrataan aikaisempiin löydöksiin. Jos tilan heikentyminen johtuu MS-tautiin liittyvästä pahenemisvaiheesta, potilaalle voidaan antaa kortisonipulssihoito, jos oireiden vaikeus sitä edellyttää. Natalitsumabihoitoa jatketaan. Jos herää epäily PML:stä tai potilaalle ilmaantuu MS-taudille epätyypillisiä oireita (taulukko 3), natalitsumabihoito keskeytetään ja tehdään magneettikuvaus. Jos siinä todetaan MS-taudille tyypillinen löydös, natalitsumabihoitoa voidaan jatkaa. Jos MK:ssa todetaan MS-taudille epätyypillisiä muutoksia , tehdään selkäydinnestetutkimuksesta JC-viruksen PCR -tutkimus. Jos potilaalla todetaan PML, natalitsumabi lopetetaan pysyvästi. Jos ensimmäinen PCR on negatiivinen, se toistetaan 1-2 kertaa, jos on vahva epäily PML:stä. Hoitoa voidaan jatkaa, jos PML:ää ei todeta. Jos PML todetaan voidaan tehdä hoitoyrityksiä hematopoeettisilla kasvutekijöillä, plasman vaihdolla, laskimoon annostellulla immunoglobuliinilla, leukafereesilla ja leukosyyttien autotransfuusiolla (11).


Natalitsumabi-vasta-aineet


Pysyviä vasta-aineita natalitsumabille kehittyy noin 6 %:lla potilaista. Vasta-aineet heikentävät lääkkeen kliinistä tehoa ja lisäävät yliherkkyysreaktioiden esiintymistä. Vasta-aineet määritetään ensimmäisen kerran 6 kk kuluttua hoidon aloituksesta. Jos vasta-aineita todetaan, määritys uusitaan 6 viikon kuluttua. Jos vasta-aineita edelleen todetaan (2 positiivista näytettä), natalitsumabihoito lopetetaan. Jos vasta-aineita ei todeta, vasta-ainemääritys uusitaan vielä vuoden hoidon jälkeen. Jos vasta-aineita todetaan kahdessa, kuuden viikon välein tehdyssä määrityksessä, natalitsumabihoito lopetetaan. Natalitsumabi vasta-aineet voidaan määrittää Turun yliopiston virologian laitoksella


jatkuuu....

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Jemuli Pvm 24.11.2007 - 12:34:53Natalitsumabihoidon kesto


Hoidon kestosta päätettäessä tulisi huomioida, että kontrolloiduissa tutkimuksissa natalitsumabin teho ja turvallisuus on osoitettu kaksi vuotta kestäneessä tutkimuksessa. Molemmat MS-potilailla todetut PML-tapaukset ovat ilmentyneet yhdistelmähoidossa lihakseen kerran viikossa annosteltavan beetainterferoni 1a kanssa kahden vuoden hoidon jälkeen. Kahta vuotta pidemmän hoidon tehosta ja turvallisuudesta on vielä kuitenkin riittämättömästi tietoa. Koska tutkimusten mukaan natalitsumabin hoitoteho häviää puolen vuoden kuluttua hoidon lopettamisesta, ei lyhytkestoisella muutaman kuukauden pituisella hoidolla todennäköisesti voida saavuttaa pitkän aikavälin hyötyä. Toisaalta, koska taudin kliininen aktiivisuus alkuvaiheen jälkeen rauhoittuu usein itsestään, saattaa lyhytkestoinenkin hoito natalitsumabilla osoittautua riittäväksi taudin rauhoittamiseen, minkä jälkeen hoitoa voidaan jatkaa muulla valmisteella. Näistä syistä johtuen yleisesti sovellettavaa suositusta hoidon kestosta on vaikea antaa. Hoitopäätöksien tulee perustua sekä lääketutkimuksesta saatuun näyttöön että tietämykseen taudin luonnollisesta kulusta. Natalitsumabin biologiset vaikutukset jatkuvat noin kolmen kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen, mutta beetainterferoni ja glatirameeriasetaattihoito voidaan aloittaa välittömästi natalitsumabihoidon lopettamisen jälkeen ennen taudin aktivoitumista.


Kirjallisuusviitteet


1. Polman CH, O}Connor PW, Havrdova E, Hutchinson M, Kappos L,ym. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2006; 354:899-910.
2. Miller DH, Soon D, Fernando KT, MacManus DG, Barker GJ, ym. MRI outcomes in a placebo.controlled trial of natalizumab in relapsing MS. Neurology 2007; 68(17):1390-401.
3. Rudick RA, Stuart WH, Calabresi PA, Confaureux C, Galetta SL, ym. Natalizumab plus interferon beta-1a for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2006; 354:911-23.
4. Miller DH, Khan OA, Sheremata WA, Blumhardt LD, Rice GP, ym. A controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med: 2003; 348 (1):15-23.
5. O}Connor PW, Goodman A, Willmer-Hulme AJ, Libonati MA, Metz L, ym. Randomized multicenter trial of natalizumab in acute MS relapses. Clinical and MRI effects. Neurology 2004; 62: 2038-2043.
6. Rudick RA, Sandrock A. Natalizumab: alpha 4-integrin antagonist selective adhesion molecule inhibitors for MS. Expert Rev Neurother 2004; 4(4):571-80.
7. Niino M, Bodner C, Simard M-L, Alatab S, Gano D, ym. Natalizumab effects on immune vell responses in multiple sclerosis. Ann Neurol 2006; 59: 748-754.
8. Elovaara I, Erälinna J-P, Färkkilä M, Koivisto K, Kunnamo I, Pirttilä T, Reunanen M, Ruutiainen J (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä). MS-taudin lääkehoito ja kuntoutus. Duodecim 2002; 118(13): 1411-23. 1. Päivitys 3.7.2006, s. 1-18.
9. Kappos L, Bates D, Hartung H-P, Havrdova E, Miller D, ym. Natalizumab treatment for multiple sclerosis: recommendation for patients selection and monitoring. Lancet Neurol 2007; 6: 431-41.
10. Yosry TA, Major EO, Ryschkewitsch C, Fahle G, Fischer S, ym. Evaluation of patients with natalizumab for progressive multifokal leukoencephalopathy. N Engl J Med 2006; 354:924-33.
11. Stüve O, Marra C, Cravens PD, Singh MP, Hu W, ym. Potential risk of pregressive multifocal leukoencephalopathy with natalizumab therapy. Acrh Neurol 2007; 64: 169-176.


Taulukko 1. Hoidon vasta-aiheet


* Lääkeannosteluun liityvät yliherkkyysreaktiot kaikissa muodoissaan
* Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML)
* Potilaat, joilla suurentunut opportunististen infektioiden riski
* Käytössä oleva beeta-IFN, glatirameeriasetaatti tai immunosuppressiivinen hoito
* Aiempi hoito mitoksantronilla tai syklofosfamidilla (sallittu riittävän pitkä turvavälin jälkeen)
* Maligniteetit
* Lapset ja nuoret
* Imetys ja raskaus


Taulukko 2. Natalitsumabihoidon tavallisimmat haittavaikutukset


* Urtikaria yleinen, anafylaktisia reaktioita alle 1 %:lla
* Infektiot
* Huimaus, pahoinvointi (oksentelu), jäykkyys
* Kuumeilu, väsymys, nivelkivut
* Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML)


Taulukko 3. MS-taudin ja PML:n kliinisiä piirteitäMS pahenemisvaihe

PML

Oireiden alku

Akuutti

Subakuutti

Oireiden kehitys

Päivien kuluessa

Viikkojen kuluessaStabiloituminen ja spontaani paraneminen

Jatkuva progressio

Tyyppillisiä oireita

Näköhermon tulehdus

Kortikaaliset oireetKaksoiskuvat

Käyttäytymisen ja kognition muutoksetOsittainen myeliitti

Kortikaalinen sokeusParestesiat

Hemipareesi

Kouristuskohtaukset

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Jemuli Pvm 24.11.2007 - 12:37:55

Heippa!

Tänne laittamani tiivistelmän Natalizumabista löysin Neurologiyhdistyksen verkkosivuilta.

Tiivistelmän on kirjoittanut Irina Elovaara, Tuula Pirttilä, Markus Färkkilä ja Juha-Pekka Erälinna.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Jape-61 Pvm 25.11.2007 - 16:14:09

:) Paljon kiitoksia tiedoista. Olin Ivalossa MS-luennolla jossa luennoitsija oli ollut kesällä Prahassa Lääkärien kokouksessa. Siellä oli ollut uusia lääkkeitä käsittelyssä. MS-lääkekehitys on mennyt kovasti eteenpäin ja tulevina vuosina tulee uusia aina vaan tehokkaampia lääkkeitä käyttöön.   T. Jape61

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja ariari Pvm 31.08.2008 - 14:27:59

Minäkin sain tysabria aikanaan, mutta sitten tuli virtsatie tulehdus, jka meni munuaisaltaisiin asti. Nousi kuume ja ambulanssilla sairaalaan ja 3 päivää siellä. Seuraus oli, että tysabrit lopetettiin kohdallani ja nyt Azmonia syödä napostelen. Itse olisin halunnut tysabria jatkaa ja mielestäni se oli minulle oikea lääke. Eihän virtsatietulehduksestakaan tullut pahenemisvaihetta minulle. Mutta lääkärit tietävä näköjään koska lopetetaan ja miksi lopetetaan. Itse asiasta olisin ollut toista mieltä Tysabrin jatkamisen kannalta, mutta ei onnistu jatkaminen niin ei onnistu. Nyt kuntoni on tasaisen tappavaan tahtiin heikentynyt Tysabrin jälkeen. Tsabrihoidon aikana en nyt tälläistä kunnon heikkenemistä huomannut, sainhan sitä 6-9 kuukautta. Mutta tuomio oli mikä oli ja nyt eletään sen mukaan. Mutta kyllä Tysabrin lopettaminen sieppas ja sieppaa edelleenkin.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja mono Pvm 26.09.2008 - 16:54:38

Hei. Euroopan lääkevirasto on varoittanut Suomea tysabrin vaaroista. Lisää tietoa löytyy News to screen sivulta.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Rami107 Pvm 26.09.2008 - 17:16:34

Hesarin sivuilla kans  http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/L%C3%A4%C3%A4kevirasto+varoitti+MS-l%C3%A4%C3%A4kkeest%C3%A4/1135239767900

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja vakiovieras Pvm 07.10.2008 - 16:52:33

Tässä artikkelissa on vähän lisätietoa kahdesta Tysabrin taannoin aiheuttamasta PML-tapauksesta: Ruotsissa asuva 37-vuotias mies on edelleen tarkkailtavana kuntoutuskeskuksessa Tukholman lähistöllä, mutta hän kärsii enää kehon toispuolisesta lihasheikkoudesta. Sen sijaan 52-vuotiaan saksalaismiehen tilanne on huomattavasti vakavampi. Hänellä on todettu aivovaurio ja hän on miltei koomassa. Hän on letkuruokinnassa, mutta hengittää kuitenkin ilman apuvälineitä. Lääkäreiden mukaan aivovaurio jäänee pysyväksi.


Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Maikku Pvm 06.11.2008 - 11:11:32

^
Noiden kahden tänä vuonna raportoidun PML-tapauksen lisäksi on taas ilmoitettu yhdestä uudesta PML-tapauksesta.
Hän oli saanut 14 Tysabri-infuusiota Jenkeissä, tämänhetkisestä terveydentilasta ei tietoa...

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja einari Pvm 21.03.2009 - 22:14:09

Mulla pitäisi alkaa Tysabri 9.4. Toivottavasti siitä tulee minulle menestys, muut keinot ovat vähissä.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja JONE Pvm 23.03.2009 - 19:32:28

Katoitteko uutisista, kun tuli Tysabrista MS tautisten pelastajana.
Muistaakseni mulle kokeiltiin, eikä sopinut...tarvii ottaa uusiks puheeks.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja lebris Pvm 23.03.2009 - 21:16:09

Jone, missä uutisissa Tysabrista kerrottiin? Tänäänkö? MTV 3, vai missä?
Olen todella kiinnostunut!
:) :) :)

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja JONE Pvm 23.03.2009 - 21:26:51

Tais olla tv 2:n uutisissa (en oo varma), mut kuitenkin siinä oli H. Kuusisto ym.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Rami107 Pvm 23.03.2009 - 21:30:12


lebris 23.03.2009 - 21:16:09:
Jone, missä uutisissa Tysabrista kerrottiin? Tänäänkö? MTV 3, vai missä?
Olen todella kiinnostunut!
:) :) :)


Ainaskin Hämeen alueuutisissa jotain http://areena.yle.fi/toista?quality=hi&id=2020895

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Maikku Pvm 24.06.2009 - 10:35:39

Tässä vähän päivitystä Tysabrin PML-riskiin liittyen, koska taas on yksi Tysabria saava sairastunut: yhteesä Tysabria saavia on maailmassa noin 40 000 ja Tysabrin uudelleenhyväksymisen jälkeen 2006 ja kesäkuun 2009 välisenä aikana PML tapauksia on raportoitu yhteensä 9 kappaletta.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja mariap Pvm 24.06.2009 - 19:18:49

Prosentteina 0,000225.
Onko se suuri vai pieni riski?
Olen kuitenkin ottanut tämän Tysabririskin kuten ne 40 000 muutakin.
Jos tästä olisi hyötyä tuleville sukupolville. Minun ikäpolveni toivo parantavan lääkkeen löytymisestä on  menetetty. Olen koekaniini, katsotaan miten käy. 8-)

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja dino84 Pvm 24.06.2009 - 20:32:24

koskaan ei ole toivo mennyt, ei edes kun on kuollut  ;)

mulla on hieman eli paljon eli suuri tunne siitä että jos parantava tai todella paaaljon mäsää hidastava lääke joskus löytyy niin se löytyy luonnosta.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja JerryLeeLewis Pvm 07.07.2009 - 08:37:49


Maikku 24.06.2009 - 10:35:39:
Tässä vähän päivitystä Tysabrin PML-riskiin liittyen, koska taas on yksi Tysabria saava sairastunut: yhteesä Tysabria saavia on maailmassa noin 40 000 ja Tysabrin uudelleenhyväksymisen jälkeen 2006 ja kesäkuun 2009 välisenä aikana PML tapauksia on raportoitu yhteensä 9 kappaletta.


Autoimmune-postituslistan http://community.lsoft.com/archives/AUTO-IMMUNE.html välittämän tiedotteen mukaan kymmeneskin on jo todettu. Kopioin alkup. tekstin tähän, mutta niille jotka eivät välitä sitä lukea: Tysabria käytetään sekä MS:n että Chronin taudin hoidossa ja ilmenneet PLM-tapaukset ovat kaikki MS-potilailla. Keskimääräinen PLM puhkeaa 24kk kestäneen Tysabri -hoidon jälkeen.

------
Biogen Confirms New Infection Linked to Tysabri

Associated Press - Jun. 29, 2009
NEW YORK--Biogen Idec Inc. has reported a new case of a potentially lethal brain inflammation in a patient using its drug Tysabri, the tenth such case since the drug was reintroduced three years ago.
The company said late Friday it confirmed the presence of progressive multifocal leukoencephalopathy, or PML, on Tuesday. Biogen said the patient, who lives outside the U.S., had been using Tysabri for 30 months. Three of the ten cases of PML have been confirmed this month.
In morning trading, shares of Cambridge, Mass.-based Biogen slid $2.86, or 5.7 percent, to $47.21.
Tysabri is approved as a treatment for multiple sclerosis and Crohn's disease. It was pulled from the market in 2005 due to concerns about PML, and sales resumed in July 2006 with restrictions and a monitoring program. The ten confirmed PML cases have all been in multiple sclerosis patients, and concerns about the disease have pressured sales of the drug.
Biogen said there were about 40,000 patients on Tysabri at the end of March, with 20,800 of them in the U.S.
Deutsche Bank analyst Mark Schoenebaum said in a note that the rate of PML infections in Tysabri patients is less than one in a thousand, for patients who have been on the drug for two years. He said the average time on Tysabri for the PML cases is 24 months, and that as more new infections appear, doctors may start taking patients off Tysabri sooner, or giving patients breaks from the drug.
Schoenebaum said that could "dramatically" reduce sales growth.
Biogen markets Tysabri with Irish drug maker Elan Corp. PLC, whose shares dipped 38 cents, or 5.2 percent, to $6.98. Shares of PDL BioPharma Inc., which developed the drug and receives royalties on sales from Elan, declined 6 cents to $7.90.
--------

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja dino84 Pvm 26.07.2009 - 08:06:06

uusi pml tapaus julki
nro11.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja JerryLeeLewis Pvm 13.01.2010 - 21:47:34

28

http://chefarztfrau.de/?page_id=716

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Pekkeri Pvm 25.01.2010 - 20:24:57

http://www.pharmacynews.com.au/article/eu-review-backs-tysabri/509887.aspx
EMEA (European Medicines Agency) sai Tysabri-raportin valmiiksi. Siinä todetaan, että Tysabri-hoidon hyödyt ovat suuremmat kuin sen haitat. PML-tapauksia havaittiin 07/2008 - 10/2009 välisenä aikana 23 kappaletta, joista 4 menehtyi. PML-riski on siis aika matala, mutta riski kasvaa kahden vuoden lääkkeen käytön jälkeen.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja mariap Pvm 03.03.2010 - 21:15:47

Neurologi kertoi: maailmalta kuuluu Sellaista, ETTÄ PML-tapaukset OVAT lisääntyneet kun lääkettä on käytetty Kaksi vuotta. Eli ne, joilta "aika on tullut täyteen" magneettikuvataan ja lääkityksen jatko menee uudelleenharkintaan.
http://www.nam.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/laakelaitos/embeds/EMEA_H_C_603_A20_0029_Tysabri_DHPC_FI_Final_2_.pdf

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja dino84 Pvm 20.03.2010 - 07:43:00

42 pml tapausta jo...

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja dino84 Pvm 20.03.2010 - 07:46:42

niin siis jos on käyttänyt 24kk tai yli niin arvioidaan uudestaan, no mutta eipä taideta ottaa huomioon sitä että lääke pysyy elimistössä vielä noin 6kk viimeisen infuusion jälkeen.

eli periaatteessa jos olet saanut 12kk ja lopetat niin oletkin tavallaan saanut 18kk, siis eihän se ihan noin mene mutta periaatteessa.

mitäs sitten jos sanoo neurolle että nyt pidetään pieni tauko tysasta? voiko hän kieltää sitten lääkityksen jatkamisen myöhemmin?

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja juuso.k Pvm 25.03.2010 - 15:51:31


dino84 20.03.2010 - 07:43:00:
42 pml tapausta jo...

Paljonko maailmalla on Tysabri-käyttäjiä yhteensä? Eli kun aikaisemmin PML-riski oli noin 10/40000, niin onko se pysynyt suurinpiirtein samana?

Mikä on muutes tämänhetkinen yleinen mielipide? Onko Tysabris-hoidon aloittaminen järkevää vai ovatko riskit vielä liian suuret? Olisi tietysti mukavaa, jos joku viisaampi viitsisi tehdä yhteenvedon tämän hetkisestä tilanteesta Suomessa ja maailmalla...

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja dino84 Pvm 30.03.2010 - 17:31:17

http://chefarztfrau.de/?page_id=716

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja jalmari Pvm 31.03.2010 - 14:37:34


:
Mikä on muutes tämänhetkinen yleinen mielipide? Onko Tysabris-hoidon aloittaminen järkevää vai ovatko riskit vielä liian suuret?

Mihin ne riskit siitä häipyisivät? Kyllä niitä hoitoja seurataan verikokeilla kuukausittain eikä aina voida sille mitään, jos jotain menee pieleen. Verikokeet kyllä usein antavat viitteen mahdollisesti lisääntyneestä pml riskistä, mutta aina sitä ei voi tietää. Ennen Tysabrin aloittamista informoidaan potilaita aina hyvissä ajoin hoitoon liittyvistä mahdollisista riskeistä ja he ovat hyväksyneet tilanteen aloittaessaan lääkityksen. Kyseistä lääkitystä ei tietääkseni anneta ilman potilaan omaa suostumusta. Joku voi kuolla vaikka penisiliiniin tai asperiiniin, sille ei voi mitään.
Eikä tämä tautikaan ole mitään herkkua, mieluiten sen sairastaa mahdollisimman pienillä haitoilla jos siihen on mahdollisuus.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Kossi-juntti Pvm 01.04.2010 - 08:51:27


jalmari 31.03.2010 - 14:37:34:
Mihin ne riskit siitä häipyisivät?

Riski sinänsä ei tietenkään poistu, mutta luulisin sen tarkentuvan tutkimusten ja lisääntyneen informaation myötä. Eli esimerkiksi minkä lääkeaineiden kanssa käytettynä pml-riski on suurempi, millä ikäryhmällä, kuinka pitkän lääkityksen jälkeen jne jne.

Netistä hakemalla ei ainakaan Ixquick-löytänyt aiheesta kovinkaan tarkkaa ja/tai tuoretta tietoa.


jalmari 31.03.2010 - 14:37:34:
Kyllä niitä hoitoja seurataan verikokeilla kuukausittain eikä aina voida sille mitään, jos jotain menee pieleen. Verikokeet kyllä usein antavat viitteen mahdollisesti lisääntyneestä pml riskistä, mutta aina sitä ei voi tietää.

Käsittääkseni ensimmäisten pml-indikaattoreiden ilmaannuttua alkaa olla jo vähän myöhäistä...


jalmari 31.03.2010 - 14:37:34:
Ennen Tysabrin aloittamista informoidaan potilaita aina hyvissä ajoin hoitoon liittyvistä mahdollisista riskeistä ja he ovat hyväksyneet tilanteen aloittaessaan lääkityksen. Kyseistä lääkitystä ei tietääkseni anneta ilman potilaan omaa suostumusta. Joku voi kuolla vaikka penisiliiniin tai asperiiniin, sille ei voi mitään.

Tietoa ja ymmärrystä tätä ratkaisua varten yritän nyt kaivaa... Eli onko järkevää vaihtaa Copa Tysabriin, ja ottaa samalla noin 1 promillen riski pml:stä. Copalla ei välttämättä kävele 10 vuoden päästä, mutta ainakin on hengissä  :)


jalmari 31.03.2010 - 14:37:34:
Eikä tämä tautikaan ole mitään herkkua, mieluiten sen sairastaa mahdollisimman pienillä haitoilla jos siihen on mahdollisuus.


Oliko tämä kannanotto Tysabrin puolesta vai vastaan? Eli "mahdollisimman pienet haitat" ovat Tysabrin kanssa vai ilman pelkoa pml:stä? Vaikea kysymys, ainakin minulle...

Jussi

l

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja jalmari Pvm 01.04.2010 - 09:49:53

Tietääkseni pml-riski suurenee mikäli käytetään samanaikaisesti betaferonia (Avonex, Rebif, Betaferon), ainakin useat pml-tapaukset silloin alussa tulivat juuri tuon kombinaation kera. Copaxonen ja Tysabrin yhteisvaikutuksesta en tiedä. Lisäksi pml-riski kasvaa, mikäli henkilöllä on menossa jokin tulehdus.

Vaihtoa Copasta Tysabriin en voi suositella, se on neurologin tehtävä. Itselleni Copa ei sopinut anafylaktisen reaktion vuoksi. Avonex taas teki niin paljon muita haittavaikutuksia, että en enää pystynyt käyttämään sitä.

Mikäli Copa sopii ja toimii hyvin, miksi sitä vaihtaa?

Kyllä Tysabrista tietysti hyötyäkin on; ainakin minulla jalat alkoivat pelata ihan eri tavalla eikä sitä fatiikkiakaan ole entiseen malliin. Samoin pahenemisvaiheet ovat jääneet ainakin toistaiseksi (n. 1,5 v) pois.

Lisäksi leesiot päästäni ovat vähentyneet, osittain jopa poistuneet. Kaikkia oireita ei tietysti poisteta millään toistaiseksi tunnetulla hoidolla. Kyllä tämä tauti ainakin vielä on sellainen, jonka kanssa eletään hautaan saakka.

Joo ja kyllä maailmalta on kuulunut sellaisia huhuja, että se pml-riski kasvaa noin kahden vuoden kuluttua Tysabri-hoidon aloittamisesta (ts. sairastumisia on kuvattu henkilöillä, jotka ovat saaneet Tysabria parisen v) . En ole kuullut tuostakaan mitään sen enempää. Ilmeisesti joskus siihenkin löydetään jokin syy/selitys.

On jokaisen oma asia miettiä mielessään mahdolliset edut ja haitat sekä asettaa ne vaakakuppiin ja katsoa mihin suuntaan vaaka kallistuu.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja dino84 Pvm 10.04.2010 - 08:57:53

aika vähän täälä loppujenlopuks on kai tysabrii käyttäviä? tai ainakin harvemmat kirjoittelee aktiivisesti tähän.
no tota yhtä ulkomaalaista ms foorumia on tullut seurailtua tysan osalta ja kyllähän se siltä vaikuttaa että isoista rahoista on pitkälti kyse kuitenkin tän lääkkeen kanssa...  ::)

joo siis kyllähän tää toimii en mä sitä väitäkkään mutta, no jokainen etsikööt foorumin itse ja tehkööt omat johtopäätökset parin lääkeyhtiön toiminnasta.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja mariap Pvm 24.04.2010 - 18:21:36

Minulle on Tysabria tiputettu 19 kertaa eli vajaa kaksi vuotta. Pään magneettikuvaus oli viime viikolla. Uusi aika Tysabrille tuli eilen postissa. Kuvauksesta ei ole muuta tietoa tippunut vielä, mutta oletan tiputusajanvarauksen perusteella, että tulokset puhuvat hoidon Tysabri-hoidon jatkamisen puolesta. Katsotaan mitä kuuluu.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja mytty Pvm 25.04.2010 - 16:33:32


Seikkuli 24.04.2010 - 18:21:36:
Minulle on Tysabria tiputettu 19 kertaa eli vajaa kaksi vuotta. Pään magneettikuvaus oli viime viikolla. Uusi aika Tysabrille tuli eilen postissa. Kuvauksesta ei ole muuta tietoa tippunut vielä, mutta oletan tiputusajanvarauksen perusteella, että tulokset puhuvat hoidon Tysabri-hoidon jatkamisen puolesta. Katsotaan mitä kuuluu.


Miltä sinusta itsestäsi on tuntunut? Eli millainen vointisi on ollut Tysan myötä?
Itseäni tämä Tysabri asia mietityttää, kun viikon päästä se on alkamassa...  :-X Toisaalta tietysti pelottaa mahdolliset haittavaiktukset, mutta vielä enemmän pelottaa, ettei Tysabrista olisikaan mitään apua...  :-/ Tosi ärhäkkä tää mun tauti... jos sama meno jatkuu, kun tähänkin asti, niin huonolta näyttää...  :'( joten toiveet korkella Tysabrin suhteen.

Miten kauan sinulle on muuten suunnitteilla jatkaa tuota Tysabria? Onko ollut puhetta? Minulle neurologi sanoi viimeksi, ettei sitä ole tarkoitus jatkaa hamaan tappiin vaan "ehkä pari vuotta"... Mitähän sitten..?

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja happybunny Pvm 27.04.2010 - 17:15:27

Tuli vastaan tällainen:
http://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/EnforcementActivitiesbyFDA/WarningLettersandNoticeofViolationLetterstoPharmaceuticalCompanies/UCM207686.pdf

Tuo on siis amerikkalaisen lääkevalvontaviranomaisen eli FDA:n nootti Biogenille Tysabrin virheellisestä markkinoinnista. Kyseessä on joku useaan otteeseen lähetetty webcast, jossa lääkefirma vähättelee riskejä. Biogen antaa ymmärtää, että lääkkeen lopettaminen ensimmäisten PML:n oireiden jälkeen auttaisi, mutta FDA:n mukaan tästä ei ole varmoja todisteita eikä PML:ään ole tehokasta hoitoa. Biogen myös vähättelee PML:stä selvinneiden invaliditeetin astetta, kun FDA taas toteaa PML:n yleensä johtavan kuolemaan tai vakavaan invaliditeettiin.

Perimmäinen syy tuohon kirjeeseen on se, että Biogen ei toimittanut webcastia FDA:n tarkastettavaksi 30 päivää etukäteen, kuten olisi pitänyt, koska Tysabrin hyväksyntä on aikanaan käsitelty nopeutetussa prosessissa. Lienee aika ymmärrettävää, miksei toimittanut. Nyt se webcast sentään ehdittiin lähettää 8 kertaa ennen kuin tuli stoppi.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja mariap Pvm 27.04.2010 - 20:58:17


mytty 25.04.2010 - 16:33:32:
[quote author=0E02110A0213630 link=1195912964/33#33 date=1272122496]
Miltä sinusta itsestäsi on tuntunut? Eli millainen vointisi on ollut Tysan myötä?

Tysabrin käytön aikana ei yhtään pahenemisvaihetta. Ei sivuoireita. Omalla kohdallani tauti (neurologin mukaan) on saatu pysäytettyä.
Keskustelin Tysabrin käytön jatkamisesta neurologin kanssa, tässä vastaus: "matemaattisesti riski saada PML ei ole sen isompi kuin aikaisemminkaan. Siinäkin on riskinsä jos ei lääkitä ollenkaan. On hyvä muistaa miksi lääkitään. Kova tauti vaatii kovat lääkkeet.
Siis että riski huonontua on olemassa varsinkin jos ei lääkitä mitenkään. Ensi vuoden alusta tulee uusia lääkkeitä, mutta nekään eivät ole riskittömiä, eikä ole myöskään riskitöntä olla käyttämättä lääkkeitä".

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja sihteeri Pvm 30.04.2010 - 22:08:49

Minä olen saanut Tysabria nyt kai 28-29 kertaa ja tammikuussa otettiin magneettikuvat 2 vuoden käytön jälkeen.
Kuvat vahvisti sen minkä tiesinkin: yhtään uutta plakkia ei ollut tullut. Eli sairauteni on ollut täysin stabiilissa vaiheessa koko ajan Tysabrilla, samaa ei voinut sanoa sitä ennen piikitettäessä.

Kyllä minua pelottaa nämä uudet tiedot riskien kasvusta kahden vuoden käytön jälkeen. Olen pohtinut, voidaankohan sitä testata, kannanko JC -virusta vai en? Jos en, ei tarvitsisi huolehtia turhaan. Mutta, vaikka kantaisin niin... kyllä minä ennemmin olen täysin terve, kuten nyt käytännössä olen, ja ota riskin, kuin että hyväksyisin todennäköisen toimintakyvyn vähenemisen lähivuosina.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja mariap Pvm 07.05.2010 - 21:35:49


sihteeri 30.04.2010 - 22:08:49:
Minä olen saanut Tysabria nyt kai 28-29 kertaa ja tammikuussa otettiin magneettikuvat 2 vuoden käytön jälkeen.
Kuvat vahvisti sen minkä tiesinkin: yhtään uutta plakkia ei ollut tullut. Eli sairauteni on ollut täysin stabiilissa vaiheessa koko ajan Tysabrilla, samaa ei voinut sanoa sitä ennen piikitettäessä.

Kyllä minua pelottaa nämä uudet tiedot riskien kasvusta kahden vuoden käytön jälkeen. Olen pohtinut, voidaankohan sitä testata, kannanko JC -virusta vai en? Jos en, ei tarvitsisi huolehtia turhaan. Mutta, vaikka kantaisin niin... kyllä minä ennemmin olen täysin terve, kuten nyt käytännössä olen, ja ota riskin, kuin että hyväksyisin todennäköisen toimintakyvyn vähenemisen lähivuosina.

Olen samaa mieltä. Nyt kahden vuoden jälkeen uusissa magneetikuvissa ei ollut uusia plakkeja eikä vanhatkaa olleet aktiivisia. Ja itse saan tai pitää päättää hoidon jatkamisesta. Tällä tietoa hoitoa jatketaan. Ehkä jatkan syksyyn saakka. Tysabrin vaikutus jatkuu kolme kuukautta joten ehkä sitten vuoden alusta on jo uudet (yhtä lailla riskin sisältävät) lääkkeet jo Suomessa.
Jonakin päivänä tutkitutan kaulalaskimot.  Jos niissä todetaan vikaa, tutkitutan saman tien jälkikasvuni.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja happybunny Pvm 08.05.2010 - 07:53:18


sihteeri 30.04.2010 - 22:08:49:
Olen pohtinut, voidaankohan sitä testata, kannanko JC -virusta vai en? Jos en, ei tarvitsisi huolehtia turhaan.


JC-virus on niin monella, että testejä tuskin aletaan tehdä. Jos oikein muistan, se on noin 80-90 %:illa ihmisistä ja mitä enemmän ikää tulee, sen todennäköisemmin sen on jossain vaiheessa saanut.

Tuli YouTubessa vastaan mielenkiintoinen video, jossa selostetaan PML:n historiaa sen tunnistamisesta vuoteen 2008 asti: http://www.youtube.com/watch?v=-a1bZu9RZpI

Video on lähes tunnin mittainen ja selostus osin hyvin monimutkaista, koska kyseessä on PML:ään erikoistuneen tutkijan luento. Enimmäkseen asiaa lähestytään AIDSin kannalta, koska suurin osa PML:stä esiintyy sen yhteydessä, mutta loppupuolella tulee esiin myös natalizumab.

PML-riskin kohoaminen ajan myötä Tysabria käytettäessä näyttäisi tuon videon perusteella johtuvan siitä, että PML:n riski lisääntyy, mitä pitempään immuunijärjestelmä on heikentynyt. Tuo taas johtuu siitä, että PML:n edellytyksenä on tiettyjen ehtojen täyttyminen, joista heikentynyt immuunijärjestelmä on yksi, ja mitä pitempään immuunijärjestelmä on heikentynyt, sen suurempi on todennäköisyys, että muutkin ehdot täyttyvät.

Yksi ehdoista on sitten se, että henkilöllä oleva JC-virus on tietynlaista kantaa eli kaikki JC-virukset eivät johda PML:ään, vaikka muut ehdot täyttyisivätkin. Siksikin testauksen hyödyt taitaisivat olla kyseenalaisia.

Aihe: tysabri ja suolaliuos
Kirjoittaja mariap Pvm 10.06.2010 - 09:21:51

aamupaino nousi lähes 2 kg tysabritipuksen jälkeen. Ennen ja jälkeen tiputuksen tiputettiin suolaliuosta yhteensä kaksi pulloa.
Pitää varmaan pyytää vähemmän suolaa ensi kerralla ja enemmän vettä. :D

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja mytty Pvm 10.06.2010 - 14:04:21

? En minä vaan mitään suolaliuosta saanut..

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja mariap Pvm 10.06.2010 - 20:48:32

Aina Tysabri-tiputuksen jälkeen, noin viikon ajan, näen öisin pitkiä, tapahtumarikkaita,  unia. Ei kuitenkaan painajaisia.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja kaarinas Pvm 17.06.2010 - 09:31:20

Eilen oli ensimmäinen tiputus. Aluksi sitä suolaliuosta, sitten tysabria ja viä jälkkäriksi lisää suolaliuosta. Koko toimenpiteeseen meni vähän yli kaksi tuntia. Hoitaja kävi tilannetta tarkkailemassa useasti, mutta neurologia ei näkynyt koko toimenpiteen aiana :-?.

Eilinen loppupäivä menikin sitten vaakatasossa, armoton väsy. Justiinsa vessa asiat sai hoidettua, mutta tänään tuntuu jo paremmalta :).
Eiköhän se tästä suttaannu ja uusi tiputusaikakin jo annettiin.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja mytty Pvm 17.06.2010 - 11:05:35

Oletteko te muut tiputuksen jälkeen tunnin verran "tarkkailussa" ennen kuin saa lähteä kotiin?
Ajattelin vain, onko käytännöt muualla samat.
Täällä "meillä" lääkäri tekee ennen tiputusta tarkastuksen ja katsoo labrat. Itse tiputus kestää reilun tunnin, ja siinä on hoitaja ihan koko ajan paikalla, lääkäri ei käy (aluksi suolaliuosta ihan vain muutama minuutti ja lopuksikin vain viitisen minuuttia, että letkuista saadaan kaikki tysa suoniin), ja sen jälkeen aulassa tms. istuskellaan lueskelemassa tunnin verran, jonka  jälkeen vielä hoitohuoneessa otetaan kanyyli pois. sitten pääsee lähtemään.
Olen käynyt nyt kaksi kertaa, enkä ole huomannut erityisiä sivuvaikutuksia -ainakaan vielä.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja kaarinas Pvm 17.06.2010 - 14:29:55

Jepulis, tunti piti olla tarkkailussa. Ja tosin mulle hoitaja tarkasti labrat, eikä lekuria näkynyt missään vaiheessa vaikka mulle oli kerrottu, että pitää joka kerta käydä :-?
Iltapäivällä mulle sitten soitti joku neuro kotiin ja kyseli, että mitenkä olen voinut kun maanantaina olen tiputuksessa ollut??
Siis täh?? Olin siis torstaina. Kävimme sitten siinä mielenkiintoisen keskustelun  ;).

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Sinnocence Pvm 19.06.2010 - 13:26:50

TAYSissa laitetaan eka Tysabri 1h ja sit perään suolaliuosta 1h (tarkkailu).

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja jalmari Pvm 19.06.2010 - 22:09:58


Sinnocence 19.06.2010 - 13:26:50:
TAYSissa laitetaan eka Tysabri 1h ja sit perään suolaliuosta 1h (tarkkailu).

Tuossa taitaa olla monenlaista käytäntöä. Itse saan aluksi setiritsiinipillerin ja suolaliuosta tiputetaan n. vartin, jonka jälkeen vaihdetaan tysabriin. Lääke valuu n. tunnissa jonka jälkeen tiputellaan heti perään 15-30 min. suolaliuosta.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Sinnocence Pvm 20.06.2010 - 14:47:59


jalmari 19.06.2010 - 22:09:58:

Sinnocence 19.06.2010 - 13:26:50:
TAYSissa laitetaan eka Tysabri 1h ja sit perään suolaliuosta 1h (tarkkailu).

Tuossa taitaa olla monenlaista käytäntöä. Itse saan aluksi setiritsiinipillerin ja suolaliuosta tiputetaan n. vartin, jonka jälkeen vaihdetaan tysabriin. Lääke valuu n. tunnissa jonka jälkeen tiputellaan heti perään 15-30 min. suolaliuosta.


Ai? Mä olen nähnyt vaan tätä samaa käytettävän, mutta jos niin sanot niin uskon  ;)

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja admin Pvm 06.08.2010 - 12:16:07

tysabri-tauko: pahenemisia tuli. katso

http://www.msif.org/en/research/ms_research_news/natalizumab_drug.html

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja jalmari Pvm 17.08.2011 - 11:57:16


Sinnocence 19.06.2010 - 13:26:50:
TAYSissa laitetaan eka Tysabri 1h ja sit perään suolaliuosta 1h (tarkkailu).

Näkyy tulleen tuo sama käytäntö tänne periferiaankin. Tabletti huuleen ja Tysabri suoneen jonka jälkeen vartti suolaliuosta hännäksi.
Verenpaineet otetaan kyllä ennen jälkeen tiputuksen. Painoa seurataan joka kerta, ei se ole pahemmin muuttunut.

Aihe: Kun lääkitys lopetetaan....
Kirjoittaja Jerry Pvm 29.08.2011 - 18:35:06

Lisää tietoa Tysabrista ja taudin aktiivisuudesta kun lääkitys lopetetaan. Pääsääntöisesti tauti palaa entiselle uralleen 4-7kk kuluessa lopetuksesta. Lisäksi on mahdollista että tysabrin lopettaminen laukaisee ärhäkämmän tautimuodon joillekin potilaille. Ja teksti....

Lähde: Auto-Immune postituslista.
-----------------
Posting of the following article has been approved by The Doctor's Guide to the Internet(TM)) (http://www.docguide.com)Source: Expert Rev Neurother

What happens when natalizumab therapy is stopped?; Schaaf SM, Pitt D, Racke MK; Expert Review of Neurotherapeutics 11 (9), 1247-50 (Sep 2011)

Evaluation of: O'Connor PW, Goodman A, Kappos L et al. Disease activity return during natalizumab treatment interruption in patients with multiple sclerosis. Neurology 76(22), 1858-1865 (2011). Natalizumab is an α-4 integrin antagonist used for the treatment of relapsing multiple sclerosis (MS). Concerns with the drug have a risen owing to a heightened risk of progressive multifocal leukoencephalopathy, which has caused some physicians to interrupt or stop treatment altogether. The article under review evaluates the safety of natalizumab treatment interruption, including the rate and magnitude of the return of MS disease activity toward baseline levels by clinical and MRI measures. The investigators found that by 4-7 months after natalizumab treatment interruption, MS disease activity began to reach baseline levels, which is consistent with the known elimination kinetics of natalizumab. The duration of prior natalizumab exposure or alternate MS treatments during interruption was demonstrated to not affect return of disease activity. Despite nearly similar disease activity after natalizumab treatment, patients with highly active disease prior to treatment had a return of disease activity that was greater in magnitude when compared with those with less active disease. Most significantly, the study did not show evidence of rebound following natalizumab cessation. We agree with these conclusions, but note that a subgroup of MS patients may demonstrate highly active disease after natalizumab cessation.


Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Ubuzaga Pvm 05.06.2012 - 16:37:23

olen ollut jo 6kk ilman ja silti on rrms. onneksi ei muuttunut sekundaari progressiiviseksi tässä ajassa tosin  doksimysiini yms tulehdusta poistavaa auttavat asiaa.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Hanna Pvm 13.10.2012 - 16:38:18

Huomasin tossa, että Mitoksantronia saaneet, eivät saisi ottaa Tysabria enää. Näin ne ajat muuttuu ja tieto lisääntyy.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja jalmari Pvm 25.01.2013 - 20:45:02

Yli 4 vuotta (49 kertaa) tuli käytyä tysabritiputuksissa ja nyt neurologi totesi, että ei tässä enää uskalla jatkaa. Olisi pitänyt kai lopettaa jo ajat sitten. En minä mitään erityistä ole huomannut paitsi sen, että tiputuksen teho alkoi jäämään vain viikon-kahden mittaiseksi. Nyt on sitten seuraavan tipottelun aikaan aloitettava kortisonipulssi (3 päivää päivittäin 14 kpl 40 mg tablettia) ikäänkuin varmistukseksi. Ei tässä varmaan tarvitse suuhunsa laittaa muuta syötävää moneen päivään, kun lisäksi laitettiin Lioresalia reilumpi annos eli nostettiin tasolle 3 x 25 mg. Johan niitä pillereitä on muutenkin kourallinen. Saa nähdä mitä tuleman pitää.
Kesällä katsotaan jos vaikka sitä sativexia, kun se nyt ensin tulee korvattavaksi. Neurologin mukaan näin käy joskus kesäkuulla?

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Juliane85 Pvm 06.08.2015 - 18:06:29

Mietin joskus, miten näitä lääkkeitä MS-ihmisille annetaan. Mulla on ollut Tysabri. Se on Natalizumab. Tällaiset nimet saavat minut voimaan huonosti.  Odotan vauvaa, enkä haluaisi ottaa lääkkeitä ollenkaan. - Marianna  :)

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja VPS358 Pvm 06.08.2015 - 20:08:15

Otahan nyt ihan rauhallisesti ja juttele oman neurologisi ja synnytyslääkärisi kanssa, niitten luulisi osaavan neuvoa asiassa...

T: Vesku

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Rami Pvm 08.08.2015 - 09:56:36


Juliane85 06.08.2015 - 18:06:29:
Mietin joskus, miten näitä lääkkeitä MS-ihmisille annetaan. Mulla on ollut Tysabri. Se on Natalizumab. Tällaiset nimet saavat minut voimaan huonosti.  Odotan vauvaa, enkä haluaisi ottaa lääkkeitä ollenkaan. - Marianna  :)

En odota ketään, enkä haluais käyttää lääkkeitä, en haluaisi MS-diagnoosia... mä en halua, kukas minulta kysyy

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Rami Pvm 08.08.2015 - 10:58:17


Rami 08.08.2015 - 09:56:36:

Juliane85 06.08.2015 - 18:06:29:
Mietin joskus, miten näitä lääkkeitä MS-ihmisille annetaan. Mulla on ollut Tysabri. Se on Natalizumab. Tällaiset nimet saavat minut voimaan huonosti.  Odotan vauvaa, enkä haluaisi ottaa lääkkeitä ollenkaan. - Marianna  :)

En odota ketään, enkä haluais käyttää lääkkeitä, en haluaisi MS-diagnoosia... mä en halua, kukas minulta kysyy


jos mä en taho

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Caroline80 Pvm 08.08.2015 - 14:34:07

Tysabrí olisi pitänyt jo vaihtaa, mutta en vieläkään ole tehnyt mitään. Kiire ei kuitenkaan ole. :)

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Caroline80 Pvm 09.08.2015 - 09:14:09

Natalizumab-nimi vaikuttaa solumyrkyltä. Luin tekstin, mutta en siltikään tiedä, mitä se on.

"Natalizumab is a humanized monoclonal antibody against the cell adhesion molecule α4-integrin. Natalizumab is used in the treatment of multiple sclerosis and Crohn's disease. It is co-marketed by Biogen Idec and Élan as Tysabri, and was previously named Antegren. Natalizumab is administered by intravenous infusion every 28 days. The drug is believed to work by reducing the ability of inflammatory immune cells to attach to and pass through the cell layers lining the intestines and blood–brain barrier. Natalizumab has proven effective in treating the symptoms of both diseases, preventing relapse, vision loss, cognitive decline and significantly improving quality of life in people with multiple sclerosis, as well as increasing rates of remission and preventing relapse in Crohn's disease."  Tätä minäkin olen käyttänyt - Karoliina L.

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja VPS358 Pvm 09.08.2015 - 10:18:19

Ei suositella raskausaikana käytettäväksi, ei edes imetysaikana...
http://www.tysabri.com/important-safety-information

:
Before receiving TYSABRI, it is important to tell your doctor:

   If you have a medical condition that can weaken your immune system, such as HIV infection or AIDS, leukemia or lymphoma, organ transplant, or others, or if you have any new or worsening medical problems that have lasted several days.
   If you are pregnant or plan to become pregnant or if you are breastfeeding or plan to breastfeed. It is not known if TYSABRI can harm your unborn baby or if the TYSABRI that passes into your breast milk can harm your baby.
   About all of the medicines and supplements you take, especially medicines that can weaken your immune system. If you are not sure, ask your doctor.


Sinällään tuo ei ole mikään myrkky, kunhan tehostaa veri-aivoestettä ja estää valkosoluja läpäisemästä sitä, eli heikentää immuunijärjestelmää.
Näin minä ainakin olen sen toiminnan ymmärtänyt...

T: Vesku

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja Caroline80 Pvm 09.08.2015 - 14:44:41

Kiitän sinua - Karoliina  :)

Aihe: Re: Tietoa Tysabrista
Kirjoittaja HopeSprings Pvm 21.02.2016 - 21:13:13

Multiple sclerosis drug tied to rising JC virus antibody levels

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/01/160128074330.htm

People who take the drug natalizumab [=Tysabri] for multiple sclerosis may have up to a 10 times greater risk of developing a risk biomarker for activity of a virus that can lead to an often fatal brain disease, according to a study published in the January 27, 2016, online issue of Neurology® Neuroimmunology and Neuroinflammation, a medical journal of the American Academy of Neurology.

Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) is a rare and often fatal disease characterized by damage to the white matter of the brain. It is caused by the John Cunningham virus (JCV), a common virus usually kept under control by the immune system. But people with weakened immune systems, or on immunosuppressive drugs, are more susceptible to JCV-related problems. Natalizumab prevents immune cells from getting into the brain.

"An increase in the levels of anti-JCV antibodies could signify an increased risk of PML," said study senior author Heinz Wiendl, MD, of the University of Muenster in Germany and member of the American Academy of Neurology. The level of antibodies is a marker for exposure to JCV and therefore the risk for PML.

In the study, researchers used a blood test to monitor levels of anti-JCV antibodies over a 15-month period in 525 people in Germany and over two years in 711 people in France. All had multiple sclerosis and were taking natalizumab.

They found people converted from being anti-JCV negative to anti-JCV positive at the following annual rates: 10 percent in the German group and nearly 9 percent in the French group. Those rates are much higher than the rate of 1 percent per year for the general population and for people with multiple sclerosis not treated with natalizumab. In the German group, 43 of 339 people who were initially anti-JCV negative tested positive for the antibodies during the study. In the French group, 41 of 243 people who were anti-JCV negative tested positive for the antibodies during the study.

In people who were anti-JCV positive already at the beginning of the study, their level of antibodies also rose over time. Treatment with natalizumab was associated with a 13-percent yearly rise in the level of anti-JCV antibodies in the blood. In the German group of 525 people, those considered medium risk of PML grew by seven people, representing 5 percent of the group at the beginning of 15 months, increasing to 6 percent. The high-risk group grew by 14 patients, initially representing 22 percent of the group, increasing to 25 percent.

"Even though anti-JCV antibodies were present at a higher level, it does not necessarily mean that an individual will get PML," said Adil Javed, MD, PhD, of the University of Chicago in Illinois, who wrote a corresponding editorial and is a member of the American Academy of Neurology. "The risk of PML in JCV positive people being treated for multiple sclerosis with natalizumab without prior immunosuppressant therapy is one in 1,000 people. The risk of a multiple sclerosis attack in untreated patients is one in every two people."

Wiendl said, "It is important that people with multiple sclerosis taking natalizumab speak with their doctor before making any changes to their treatment. Still, this study shows anti-JCV antibodies may serve as a useful biomarker. Natalizumab did appear to increase the levels of anti-JCV antibodies and this higher level may be associated with a higher risk of PML. The results of this study underscore the need for frequent monitoring of anti-JCV antibodies in people who are being treated with natalizumab for multiple sclerosis."

Wiendl noted that the study does not prove that natalizumab causes the virus to replicate at higher rates, leading to higher anti-JCV antibody levels, but that it shows an association.


MS Crossroads -parlamentti » Powered by YaBB 2.3.1!
YaBB © 2000-2007. All Rights Reserved.