Tervetuloa, Vieras. Ole hyvä Kirjaudu tai Rekisteröidy
YaBB - Yet another Bulletin Board
  Tietoa, tukea, tuttuja.
  KotiOhjeitaHaeKirjauduRekisteröidy  
 
Sivu: 1 2 3 ... 5
Lähetä aihe Tulosta
Tietoa Tysabrista (Luettu 92504 kertaa)
mod1
Global Moderator
*****
Poissa


MS Crossroads -parlamentin
moderaattori
Viestejä: 710

Tietoa Tysabrista
24.11.2007 - 16:02:44
 
Tysabriin liittyvät aiheet on nyt ajankohtaista siirtää Tutkimuksesta Lääkitykseen. Tässä ensimmäisenä Jemulin postaama lääkeinfo ja hoitosuositus.

mod1
Siirry sivun alkuun
 
 
IP on kirjattu
 
Jemuli
God Member
*****
Poissa


Hiljennä Siiri tai sun
mopo karkaa...
Viestejä: 653
Vantaa
Sukupuoli: female
Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #1 - 24.11.2007 - 12:30:04
 
Tiivistelmä


Natalitsumabi on uusin MS-taudin hoitoon tarkoitettu lääke, jota käytetään aktiivisen, aaltomaisen MS-taudin toissijaisena lääkehoitona, mikäli beetainterferoni tai glatirameeriasetaatti osoittautuvat tehottomiksi. Natalitsumabia voidaan myös harkita jos konventionaaliset MS-taudin hoidossa käytetyt immunomodulantit aiheuttavat vaikeita haittavaikutuksia. Hoito toteutetaan MS-taudin hoitoon perehtyneen neurologin valvonnassa, sillä, vaikka se yleensä on hyvin siedetty, voi hoitoon liittyä vakavia haittavaikutuksia.

Natalitsumabi (TysabriÒ) on uusin aaltomaisen MS-taudin hoitoon tarkoitettu lääke, joka tuli Suomessa markkinoille heinäkuussa 2006. USAn lääkevalvontaviranomainen (US Food and Drug Administration) hyväksyi sen marraskuussa 2004 kun faasi II ja III tutkimukset osoittivat lääkkeen vähentävän relapseja ja taudin progressiota tehokkaammin kuin perinteiset immunomodulantit. Progressiivisen multifokaalisen leukoenkefalopatian (PML) ilmeneminen kahdella MS potilaalla ja yhdellä Crohnin tautia sairastavalla potilaalla, jotka olivat saaneet natalitsumabia, johti valmisteen tilapäiseen poistamiseen käytöstä helmikuussa 2005. Lääkkeen turvallisuus arvioitiin tarkasti ja se hyväksyttiin uudelleen USAssa kesäkuussa 2006 käyttöaiheena MS-taudin pahenemisvaiheiden vähentäminen.

Natalitsumabi on monoklonaalinen anti-(alpha)4-integriini vasta-aine, jonka vaikutus perustuu sen kykyyn sitoutua CD4+ T-solujen pinnalla ilmentyvään reseptoriin, mikä estää solun siirtymistä verenkierrosta aivokudokseen. Natalitsumabin vaikutusta aaltomaisessa MS-taudissa on selvitetty useissa lumekontrolloidussa tutkimuksissa. Laajimpaan tutkimukseen osallistui 942 potilasta, joista 627 sai natalitsumabia ja 315 potilasta lumelääkettä noin kahden vuoden ajan. Tutkimuksessa todettiin, että natalitsumabi hidasti kahden vuoden hoidon aikana toimintakyvyn heikkenemistä 42% potilailla, joilla hoidon alussa oli todettu lievä tai kohtalainen toimintakyvyn heikkenemä (EDSS < 6) ja vähintään 1 pahenemisvaihe tutkimusta edeltävän vuoden aikana. Lisäksi lääke vähensi pahenemisvaiheiden määrää 68% ja uusien tai suurenevien T2-painotteisten muutosten määrää 83% kahden vuoden aikana lumehoitoon nähden (1,2). Myös taudin aktiivisuutta kuvaavat gadoliinitehosteiset muutokset vähenivät 92%, uudet T1-muutokset 76% ja aivoatrofiaa oli vähemmän kahden vuoden natalitsumabihoidon jälkeen (2).

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin beetainterferoni 1a:n ja natalitsumabin yhdistelmähoidon tehoa. Tutkimukseen osallistui 1171 potilasta, joista puolet sai pelkästään beetainterferoni 1a:ta ja puolet yhdistelmähoitoa. Yhdistelmähoito osoittautui beetainterferonimonoterapiaa tehokkaammaksi sekä pahenemisvaiheiden määrän että uusien T2-painotteisten magneettikuvamuutosten vähenemisen osalta (3). Yhdistelmähoidon haittavaikutukset olivat samanlaisia kuin natalitsumabimonoterapiassa, mutta kahdelle potilaalle kehittyi PML. Toinen tapauksista oli fataali.

Pienemmissä lumekontroloiduissa tutkimuksissa on osoitettu, että kuuden kuukauden natalitsumabihoidon aikana saavutettu hoitoteho häviää seuraavan puolen vuoden aikana hoidon lopettamisesta, eikä merkkejä pidempikestoisesta vaikutuksesta MS-taudin kulkuun todettu (4). Lisäksi on osoitettu, ettei natalitsumabilla ole vaikutusta akuutin MS-taudin pahenemisvaiheen hoidossa (5). Natalitsumabin tehoa ei ole tutkittu etenevän MS-taudin hoidossa, eikä sitä siksi voida etenevän MS-taudin hoitoon suositella. Natalitsumabin teho tulee yleensä esiin puolessa vuodessa, joten hoitovaste voidaan arvioida luotettavasti ensimmäisen kerran puolen vuoden kuluttua hoidon aloittamisesta.


Natalitsumabin vaikutusmekanismi MS-taudissa


MS-taudin katsotaan käynnistyvän kun autoimmuunit CD4+ T-solut kulkevat veri-aivoesteen läpi keskushermostoon (transendoteliaalinen migraatio) käynnistäen siellä tulehdusreaktion. Hermostolle haitallisten T solujen siirtyminen aivokudokseen käy mahdolliseksi kun niiden pinnalla ilmentyvät integriinit, erityisesti (alpha)4-integriini (very late activation antigen-4, VLA-4), sitoutuvat verisuonen pinnalla ilmentyviin vastinmolekyyleihin, kuten vascular cell adhesion molecule 1:een (VCAM-1) ja intercellular adhesion molecule 1:een (ICAM-1). Solujen kulkua veri-aivoesteen läpi (transmigraatio) edistävät adheesiomolekyylien lisäksi kemokiinit ja leukosyyttien tukirakenteen metalloproteinaasit (MMP).

Natalitsumabi on humanisoitu rekombinantti monoklonaalinen vasta-aine, jonka vaikutus perustuu sen kykyyn sitoutua immuunisolujen pinnalla ilmentyvään VLA-4:ään mikä vähentää solun siirtymistä verenkierrosta aivokudokseen. Sen ei uskota siirtyvän sitoutumattomassa muodossa veri-aivoesteen läpi keskushermostoon. Veri-aivoesteen läpäisyä ehkäisevän vaikutuksen ohella se moduloi lisäksi T lymfosyyttien aktivaatiota imukudoksessa ja niiden reaktivaatiota keskushermostossa. Tutkimuksissa on myös osoitettu natalitsumabin vähentävän VLA-4:n ilmentymistä kiertävien immuunisolujen pinnalla ja samalla heikentävän näiden solujen migratorista kapasiteettia. Vaikka VLA:n ilmentyminen B-solujen ja monosyyttien pinnalla pienenee enemmän kuin T-soluissa, on ko. pieneneminen suhteellisesti arvioituna merkittävintä T-soluissa. PML riskin on arveltu liittyvän B-solujen korkeaan VLA-4 ekspressioon, sillä ko. virus kiertää niiden sisällä mm. aivoihin. Yksi annos natalitsumabia aikaansaa osittaisen saturaation reseptoritasolla ja sen on osoitettu kestävän ainakin neljä viikkoa (6,7)


Siirry sivun alkuun
« Viimeksi muokattu: 24.11.2007 - 16:14:35 Kirjoittaja mod1 »  

Kun yritän muistaa,unohdan!!&&   Nalle Puh
 
IP on kirjattu
 
Jemuli
God Member
*****
Poissa


Hiljennä Siiri tai sun
mopo karkaa...
Viestejä: 653
Vantaa
Sukupuoli: female
Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #2 - 24.11.2007 - 12:32:48
 
Tiivistelmä Natalizumabista jatkuu...

Käyttöaihe ja hoitovasteen arviointi


Tuoreen Käypä hoito -suosituksen mukaan natalitsumabia käytetään aktiivisen, aaltomaisen MS-taudin toissijaisena lääkehoitona, mikäli beetainterferoni tai glatirameeriasetaatti osoittautuvat tehottomiksi (8). Natalitsumabihoito on myös vaihtoehto aktiivista aaltomaista tautia sairastaville potilaille, joille beetainterferoni tai glatirameeriasetaatti aiheuttavat vaikeita haittavaikutuksia. Natalitsumabin teho ja turvallisuus on osoitettu kahden vuoden tutkimuksessa säännöllisellä annostelulla vakioitua annostelua käyttäen. Natalitsumabi on jo aikaisemmin osoittautunut tehottomaksi akuutin pahenemisvaiheen hoidossa, eikä sitä tule käyttää yksittäisinä annoksina shuubin hoidossa Tutkimusten perusteella lyhytkestoisen, kuuden kuukauden hoidon aikana saavutettu hoitoteho häviää hoidon lopettamisen jälkeen sekä pahenemisvaiheiden että magneettitutkimuksessa todettujen muutosten osalta seuraavan puolen vuoden aikana, eikä pysyvämpää immunologista vaikutusta ole todettu. Natalitsumabihoitoa ei tule käyttää sekundaarisen tai primaarisen progressiivisen MS-taudin hoidossa, koska näyttöä sen tehosta näillä potilailla ei ole.

Hoitovasteen arviointi perustuu ensisijaisesti kliinisiin oireisiin, mutta ongelmallisissa tapauksissa tarvitaan myös magneettikuvausta. Magneettikuvausta ei tule yksinään käyttää hoitovasteen arviointiin. Beetainterferonin tai glatirameeriasetaatin hoitovastetta voi arvioida aikaisintaan vuoden kuluttua hoidon aloittamisesta, mutta useimmiten tarvitaan pidempi aika. Hoitovaste on huono ja natalitsumabihoitoa kannattaa harkita, jos potilaalla esiintyy hoidon aikana yhtä paljon tai enemmän pahenemisvaiheita kuin ennen hoidon aloittamista tai jos hoidon aikana esiintyy useita vaikeaa toimintakyvyn haittaa aiheuttavia pahenemisvaiheita ja magneettikuvassa todetaan merkittävät taudin aktiivisuuteen viittaavat muutokset (gadoliinitehosteiset leesiot tai merkittävä T2-leesiokuorman lisääntyminen) (9). Jos tavanomaisen immunomoduloivan hoidon aikana esiintyy lieväoireisia pahenemisvaiheita, esimerkiksi vain lieviä sensorisia oireita, hyvin lieviä optikusneuriitteja tai hyvin nopeasti ohimeneviä oireita, voidaan tavanomaista hoitoa jatkaa. Natalitsumabi ei sovellu kaikille potilaille, taulukossa 1 on esitetty natalitsumabihoidon vasta-aiheet. Natalitsumabihoidon aikana ei tule käyttää muita immunomoduloivia tai immunosuppressiivisia lääkkeitä.


Natalitsumabihoidon toteutus


Hoidosta vastaa MS-taudin natalitsumabi -hoitoon perehtynyt neurologi. Hoito voidaan toteuttaa polikliinisesti tai osastolla. Siirtyminen beetainterferoni- tai glatirameerihoidosta natalitsumabiin voi tapahtua ilman taukoa ellei potilaalla ole neutropeniaa tai infektiota (8,9). Jos potilas on käyttänyt immunosuppressiivista lääkitystä, esimerkiksi atsatiopriinia, voidaan natalitsumabi aloittaa aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua näiden lopettamisesta. Pidempi, kuuden kuukauden pituinen, siirtymäaika on suositeltavaa etenkin mitoksantronihoitoa saaneilla potilailla, jotta immuunijärjestelmä ehtii toipua.

Ennen hoidon aloitusta tehdään huolellinen neurologinen status ja magneettikuvaus (MK ei saa olla 3 kuukautta vanhempi) sekä poissuljetaan infektiot. Natalitsumabi (300 mg) annetaan suonensisäisenä infuusiona kerran kuukaudessa valvotusti, varautuen anafylaktisen reaktion hoitoon. Neurologi arvioi potilaan voinnin aina ennen lääkeinfuusiota arvioidakseen potilaan tilan mm. opportunististen infektioiden ja PML-sairauden mahdollisuuden takia. Potilasta seurataan vähintään yksi tunti infuusion loppumisesta jolloin lääkäri arvioi hänen tilansa uudelleen. Lääkettä ei pidetä varastossa vaan jokaiselle potilaalle tilataan seuraava lääkeannos ajoissa ennen tiputusta. Lääke valmistetaan ohjeen mukaisesti välittömästi ennen tiputusta.


Natalitsumabihoidon haittavaikutukset


Natalitsumabihoito on varsin hyvin siedetty. Tavanomaisimmat haittavaikutukset on esitetty taulukossa 2. Tiputuksen aikana tai välittömästi tiputuksen jälkeen noin tunnin ajan voi ilmaantua urtikariaa ja harvoin anafylaktinen reaktio. Urtikarian hoidossa voi käyttää oireenmukaisena lääkityksenä antihistamiinia tai vaikeissa reaktioissa metyyliprednisolonia viikon ajan. Urtikarian, muun yliherkkyysreaktion tai anafylaktisen reaktionilmaantuessa infuusion aikana tai siihen liittyen infuusio keskeytetään välittömästi ja natalitsumabihoito loppuu pysyyvästi. Vaarallisin toistaiseksi tunnetuista mahdollisista haittavaikutuksista on progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML) (10). Lääkkeen vaikutusmekanismi huomioiden mahdollisuus myös muihin odottamattomiin opportunistisiin infektioihin on pidettävä mielessä.


jatkuuu....
Siirry sivun alkuun
« Viimeksi muokattu: 24.11.2007 - 16:15:07 Kirjoittaja mod1 »  

Kun yritän muistaa,unohdan!!&&   Nalle Puh
 
IP on kirjattu
 
Jemuli
God Member
*****
Poissa


Hiljennä Siiri tai sun
mopo karkaa...
Viestejä: 653
Vantaa
Sukupuoli: female
Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #3 - 24.11.2007 - 12:34:03
 
PML


PML on keskushermoston opportunistinen infektio, joka tuli tunnetuksi AIDS:n yleistyessä. Vallitsevan käsityksen mukaan tauti puhkeaa immunosuppression aikana latentin JC virusinfektion reaktivoituessa munuaisissa, imukudoksessa tai luuytimessä ja virus pääsee aivoihin B-soluihin piiloutuneena. Ennen HIV-infektion ja AIDSin yleistymistä PML oli suhteellisen harvinainen sairaus, jota esiintyi erityisesti hematologisissa sairauksissa, immuunipuutostiloissa, immunosuppressiivista ja elinsiirtohoitoa saaneilla potilailla sekä hyvin iäkkäillä henkilöillä. HIV-epidemian aikana PML todettiin noin 5% AIDS potilaista, minkä katsottiin johtuvan HIV-1:n kyvystä indusoida adheesiomolekyylien ilmentymistä veri-aivoesteen pinnalla ja edistää näin tulehdussolujen siirtymistä aivoihin. JC virus infektoi erityisesti oligodendrosyyttejä, mistä syystä sitä pidetään neurotrooppisena. Tauti etenee subakuutisti ilman erityisiä infektioon sopivia yleisoireita. Hermoston infektoituminen aiheuttaa leukoenkefalopatiaa, joka voi alkaa yksittäisellä valkean aineen leesiolla, mutta myöhemmin vaurio laajenee multifokaaliseksi. Motorisia oireita kuten hemipareesia todetaan puolella potilaista, kognitiivista heikentymistä noin kolmanneksella ja näkökenttäpuutoksia noin neljänneksellä, koordinaatiohäiriöitä ja ataksiaa esiintyy noin 10% potilaista (taulukko 3). PML diagnoosin asettamisen jälkeen olevaa elinaikaa on keskimäärin puoli vuotta. JCV infektion hoidossa on käytetty leukosyyttien aktiviteettia lisääviä lääkkeitä, kuten esimerkiksi sidofoviria, sytarabinia, topotekaania, alfainterferonia, interleukiini-2, mutta hoitotulokset eivät ole lupaavia.

JC viruksen DNAta todetaan virtsasta kolmanneksella terveistä henkilöistä. Vaikka virusta sisältäviä mononukleaarisia soluja havaitaan usein immunosuppressiivisilla potilailla, ei PMLn kehittyminen ole niiden toteamisen perusteella ennustettavissa. JC viruksen DNAta voidaan todeta miltei kaikilta PML potilailta, mutta kiertävää virusta ei voida helposti osoittaa. JCV DNAta on todettu jopa kolmanneksella niistä potilaista, joilla ei ole ollut PMLaa. Altistuminen JC virukselle on yleistä, mikä selittää lasten korkean JC-seroprevalenssin, noin 50%, aikuisilla se on 80%.

Natalitsumabihoito lisää JC-viruksen aiheuttaman PML riskiä, Taudin ilmaantuvuudeksi on arvioitu 1/1000 natalitsumabihoitoa saaneilla potilailla (10). Riski liitetään natalitsumabin luuytimeen kohdentuvaan vaikutukseen, mistä seuraa kiertävien lymfosyyttien määrän suureneminen ja JC viremiaa. Hoitoa saavia potilaita seurataan tarkasti, jotta PML tunnistetaan mahdollisimman varhain. Neurologinen status ja infektioiden kartoitus tehdään ennen jokaista infuusiota. Infektioiden kartoitusta lukuun ottamatta laboratoriokokeita ei tarvita.

Varma PML diagnoosi perustuu neuropatologiseen tutkimukseen. Kliininen PML diagnoosi perustuu selkäydinnestetutkimukseen ja tyypillisiin muutoksiin aivojen magneettikuvassa. Virus voidaan osoittaa selkäydinnesteestä PCR-menetelmällä, jonka herkkyys on 70-90% ja tarkkuus 90-100% (9). Aivojen magneettikuvassa todetaan T2-painotteisia ja FLAIR-muutoksia, jotka eivät tehostu varjoaineella eikä niihin liity massaeffektia. T1-painotteisissa magneettikuvissa ja tietokonekerroskuvissa nähdään alentuneen tiheyden omaavia muutoksia.


Potilaan tilan heikentyminen natalitsumabihoidon aikana


Potilaan tilan heikentyessä tulee muistaa PML:n ja muiden opportunististen infektioiden mahdollisuus. Neurologisia löydöksiä ja magneettikuvamuutoksia verrataan aikaisempiin löydöksiin. Jos tilan heikentyminen johtuu MS-tautiin liittyvästä pahenemisvaiheesta, potilaalle voidaan antaa kortisonipulssihoito, jos oireiden vaikeus sitä edellyttää. Natalitsumabihoitoa jatketaan. Jos herää epäily PML:stä tai potilaalle ilmaantuu MS-taudille epätyypillisiä oireita (taulukko 3), natalitsumabihoito keskeytetään ja tehdään magneettikuvaus. Jos siinä todetaan MS-taudille tyypillinen löydös, natalitsumabihoitoa voidaan jatkaa. Jos MK:ssa todetaan MS-taudille epätyypillisiä muutoksia , tehdään selkäydinnestetutkimuksesta JC-viruksen PCR -tutkimus. Jos potilaalla todetaan PML, natalitsumabi lopetetaan pysyvästi. Jos ensimmäinen PCR on negatiivinen, se toistetaan 1-2 kertaa, jos on vahva epäily PML:stä. Hoitoa voidaan jatkaa, jos PML:ää ei todeta. Jos PML todetaan voidaan tehdä hoitoyrityksiä hematopoeettisilla kasvutekijöillä, plasman vaihdolla, laskimoon annostellulla immunoglobuliinilla, leukafereesilla ja leukosyyttien autotransfuusiolla (11).


Natalitsumabi-vasta-aineet


Pysyviä vasta-aineita natalitsumabille kehittyy noin 6 %:lla potilaista. Vasta-aineet heikentävät lääkkeen kliinistä tehoa ja lisäävät yliherkkyysreaktioiden esiintymistä. Vasta-aineet määritetään ensimmäisen kerran 6 kk kuluttua hoidon aloituksesta. Jos vasta-aineita todetaan, määritys uusitaan 6 viikon kuluttua. Jos vasta-aineita edelleen todetaan (2 positiivista näytettä), natalitsumabihoito lopetetaan. Jos vasta-aineita ei todeta, vasta-ainemääritys uusitaan vielä vuoden hoidon jälkeen. Jos vasta-aineita todetaan kahdessa, kuuden viikon välein tehdyssä määrityksessä, natalitsumabihoito lopetetaan. Natalitsumabi vasta-aineet voidaan määrittää Turun yliopiston virologian laitoksella


jatkuuu....
Siirry sivun alkuun
« Viimeksi muokattu: 24.11.2007 - 16:15:40 Kirjoittaja mod1 »  

Kun yritän muistaa,unohdan!!&&   Nalle Puh
 
IP on kirjattu
 
Jemuli
God Member
*****
Poissa


Hiljennä Siiri tai sun
mopo karkaa...
Viestejä: 653
Vantaa
Sukupuoli: female
Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #4 - 24.11.2007 - 12:34:53
 


Natalitsumabihoidon kesto


Hoidon kestosta päätettäessä tulisi huomioida, että kontrolloiduissa tutkimuksissa natalitsumabin teho ja turvallisuus on osoitettu kaksi vuotta kestäneessä tutkimuksessa. Molemmat MS-potilailla todetut PML-tapaukset ovat ilmentyneet yhdistelmähoidossa lihakseen kerran viikossa annosteltavan beetainterferoni 1a kanssa kahden vuoden hoidon jälkeen. Kahta vuotta pidemmän hoidon tehosta ja turvallisuudesta on vielä kuitenkin riittämättömästi tietoa. Koska tutkimusten mukaan natalitsumabin hoitoteho häviää puolen vuoden kuluttua hoidon lopettamisesta, ei lyhytkestoisella muutaman kuukauden pituisella hoidolla todennäköisesti voida saavuttaa pitkän aikavälin hyötyä. Toisaalta, koska taudin kliininen aktiivisuus alkuvaiheen jälkeen rauhoittuu usein itsestään, saattaa lyhytkestoinenkin hoito natalitsumabilla osoittautua riittäväksi taudin rauhoittamiseen, minkä jälkeen hoitoa voidaan jatkaa muulla valmisteella. Näistä syistä johtuen yleisesti sovellettavaa suositusta hoidon kestosta on vaikea antaa. Hoitopäätöksien tulee perustua sekä lääketutkimuksesta saatuun näyttöön että tietämykseen taudin luonnollisesta kulusta. Natalitsumabin biologiset vaikutukset jatkuvat noin kolmen kuukauden ajan hoidon lopettamisen jälkeen, mutta beetainterferoni ja glatirameeriasetaattihoito voidaan aloittaa välittömästi natalitsumabihoidon lopettamisen jälkeen ennen taudin aktivoitumista.


Kirjallisuusviitteet


1. Polman CH, O}Connor PW, Havrdova E, Hutchinson M, Kappos L,ym. A randomized, placebo-controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2006; 354:899-910.
2. Miller DH, Soon D, Fernando KT, MacManus DG, Barker GJ, ym. MRI outcomes in a placebo.controlled trial of natalizumab in relapsing MS. Neurology 2007; 68(17):1390-401.
3. Rudick RA, Stuart WH, Calabresi PA, Confaureux C, Galetta SL, ym. Natalizumab plus interferon beta-1a for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med 2006; 354:911-23.
4. Miller DH, Khan OA, Sheremata WA, Blumhardt LD, Rice GP, ym. A controlled trial of natalizumab for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med: 2003; 348 (1):15-23.
5. O}Connor PW, Goodman A, Willmer-Hulme AJ, Libonati MA, Metz L, ym. Randomized multicenter trial of natalizumab in acute MS relapses. Clinical and MRI effects. Neurology 2004; 62: 2038-2043.
6. Rudick RA, Sandrock A. Natalizumab: alpha 4-integrin antagonist selective adhesion molecule inhibitors for MS. Expert Rev Neurother 2004; 4(4):571-80.
7. Niino M, Bodner C, Simard M-L, Alatab S, Gano D, ym. Natalizumab effects on immune vell responses in multiple sclerosis. Ann Neurol 2006; 59: 748-754.
8. Elovaara I, Erälinna J-P, Färkkilä M, Koivisto K, Kunnamo I, Pirttilä T, Reunanen M, Ruutiainen J (Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologisen Yhdistyksen asettama työryhmä). MS-taudin lääkehoito ja kuntoutus. Duodecim 2002; 118(13): 1411-23. 1. Päivitys 3.7.2006, s. 1-18.
9. Kappos L, Bates D, Hartung H-P, Havrdova E, Miller D, ym. Natalizumab treatment for multiple sclerosis: recommendation for patients selection and monitoring. Lancet Neurol 2007; 6: 431-41.
10. Yosry TA, Major EO, Ryschkewitsch C, Fahle G, Fischer S, ym. Evaluation of patients with natalizumab for progressive multifokal leukoencephalopathy. N Engl J Med 2006; 354:924-33.
11. Stüve O, Marra C, Cravens PD, Singh MP, Hu W, ym. Potential risk of pregressive multifocal leukoencephalopathy with natalizumab therapy. Acrh Neurol 2007; 64: 169-176.


Taulukko 1. Hoidon vasta-aiheet


* Lääkeannosteluun liityvät yliherkkyysreaktiot kaikissa muodoissaan
* Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML)
* Potilaat, joilla suurentunut opportunististen infektioiden riski
* Käytössä oleva beeta-IFN, glatirameeriasetaatti tai immunosuppressiivinen hoito
* Aiempi hoito mitoksantronilla tai syklofosfamidilla (sallittu riittävän pitkä turvavälin jälkeen)
* Maligniteetit
* Lapset ja nuoret
* Imetys ja raskaus


Taulukko 2. Natalitsumabihoidon tavallisimmat haittavaikutukset


* Urtikaria yleinen, anafylaktisia reaktioita alle 1 %:lla
* Infektiot
* Huimaus, pahoinvointi (oksentelu), jäykkyys
* Kuumeilu, väsymys, nivelkivut
* Progressiivinen multifokaalinen leukoenkefalopatia (PML)


Taulukko 3. MS-taudin ja PML:n kliinisiä piirteitäMS pahenemisvaihe

PML

Oireiden alku

Akuutti

Subakuutti

Oireiden kehitys

Päivien kuluessa

Viikkojen kuluessaStabiloituminen ja spontaani paraneminen

Jatkuva progressio

Tyyppillisiä oireita

Näköhermon tulehdus

Kortikaaliset oireetKaksoiskuvat

Käyttäytymisen ja kognition muutoksetOsittainen myeliitti

Kortikaalinen sokeusParestesiat

Hemipareesi

Kouristuskohtaukset
Siirry sivun alkuun
« Viimeksi muokattu: 24.11.2007 - 16:16:04 Kirjoittaja mod1 »  

Kun yritän muistaa,unohdan!!&&   Nalle Puh
 
IP on kirjattu
 
Jemuli
God Member
*****
Poissa


Hiljennä Siiri tai sun
mopo karkaa...
Viestejä: 653
Vantaa
Sukupuoli: female
Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #5 - 24.11.2007 - 12:37:55
 
Heippa!

Tänne laittamani tiivistelmän Natalizumabista löysin Neurologiyhdistyksen verkkosivuilta.

Tiivistelmän on kirjoittanut Irina Elovaara, Tuula Pirttilä, Markus Färkkilä ja Juha-Pekka Erälinna.
Siirry sivun alkuun
« Viimeksi muokattu: 24.11.2007 - 16:16:31 Kirjoittaja mod1 »  

Kun yritän muistaa,unohdan!!&&   Nalle Puh
 
IP on kirjattu
 
Jape-61
YaBB Newbies
*
Poissa


I Love YaBB 2!
Viestejä: 4

Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #6 - 25.11.2007 - 16:14:09
 
Hymiö Paljon kiitoksia tiedoista. Olin Ivalossa MS-luennolla jossa luennoitsija oli ollut kesällä Prahassa Lääkärien kokouksessa. Siellä oli ollut uusia lääkkeitä käsittelyssä. MS-lääkekehitys on mennyt kovasti eteenpäin ja tulevina vuosina tulee uusia aina vaan tehokkaampia lääkkeitä käyttöön.   T. Jape61
Siirry sivun alkuun
 
 
IP on kirjattu
 
ariari
YaBB Newbies
*
Poissa


I Love YaBB 2!
Viestejä: 16

Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #7 - 31.08.2008 - 14:27:59
 
Minäkin sain tysabria aikanaan, mutta sitten tuli virtsatie tulehdus, jka meni munuaisaltaisiin asti. Nousi kuume ja ambulanssilla sairaalaan ja 3 päivää siellä. Seuraus oli, että tysabrit lopetettiin kohdallani ja nyt Azmonia syödä napostelen. Itse olisin halunnut tysabria jatkaa ja mielestäni se oli minulle oikea lääke. Eihän virtsatietulehduksestakaan tullut pahenemisvaihetta minulle. Mutta lääkärit tietävä näköjään koska lopetetaan ja miksi lopetetaan. Itse asiasta olisin ollut toista mieltä Tysabrin jatkamisen kannalta, mutta ei onnistu jatkaminen niin ei onnistu. Nyt kuntoni on tasaisen tappavaan tahtiin heikentynyt Tysabrin jälkeen. Tsabrihoidon aikana en nyt tälläistä kunnon heikkenemistä huomannut, sainhan sitä 6-9 kuukautta. Mutta tuomio oli mikä oli ja nyt eletään sen mukaan. Mutta kyllä Tysabrin lopettaminen sieppas ja sieppaa edelleenkin.
Siirry sivun alkuun
 
 
IP on kirjattu
 
mono
Ex-jäsen

Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #8 - 26.09.2008 - 16:54:38
 
Hei. Euroopan lääkevirasto on varoittanut Suomea tysabrin vaaroista. Lisää tietoa löytyy News to screen sivulta.
Siirry sivun alkuun
 
 
IP on kirjattu
 
veikko
God Member
*****
PoissaViestejä: 646
ei pääse edes sähköjunalla
Sukupuoli: male
Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #9 - 26.09.2008 - 17:16:34
 
Siirry sivun alkuun
 
 
IP on kirjattu
 
vakiovieras
Senior Member
****
PoissaViestejä: 468

Sukupuoli: male
Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #10 - 07.10.2008 - 16:52:33
 
Tässä artikkelissa on vähän lisätietoa kahdesta Tysabrin taannoin aiheuttamasta PML-tapauksesta: Ruotsissa asuva 37-vuotias mies on edelleen tarkkailtavana kuntoutuskeskuksessa Tukholman lähistöllä, mutta hän kärsii enää kehon toispuolisesta lihasheikkoudesta. Sen sijaan 52-vuotiaan saksalaismiehen tilanne on huomattavasti vakavampi. Hänellä on todettu aivovaurio ja hän on miltei koomassa. Hän on letkuruokinnassa, mutta hengittää kuitenkin ilman apuvälineitä. Lääkäreiden mukaan aivovaurio jäänee pysyväksi.

Siirry sivun alkuun
 
 
IP on kirjattu
 
Maikku
Junior Member
**
PoissaViestejä: 64

Sukupuoli: female
Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #11 - 06.11.2008 - 11:11:32
 
^
Noiden kahden tänä vuonna raportoidun PML-tapauksen lisäksi on taas ilmoitettu yhdestä uudesta PML-tapauksesta.
Hän oli saanut 14 Tysabri-infuusiota Jenkeissä, tämänhetkisestä terveydentilasta ei tietoa...
Siirry sivun alkuun
 

- MS epäily 9/07
- MS dg 11/07 RR
- Tysabri 11/07
 
IP on kirjattu
 
jalmari
Senior Member
****
PoissaViestejä: 411
Jokiloinen
Sukupuoli: male
Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #12 - 21.03.2009 - 22:14:09
 
Mulla pitäisi alkaa Tysabri 9.4. Toivottavasti siitä tulee minulle menestys, muut keinot ovat vähissä.
Siirry sivun alkuun
 
 
IP on kirjattu
 
JONE
God Member
*****
Poissa


Puh on kova jätkä
Viestejä: 807
Tampere
Sukupuoli: male
Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #13 - 23.03.2009 - 19:32:28
 
Katoitteko uutisista, kun tuli Tysabrista MS tautisten pelastajana.
Muistaakseni mulle kokeiltiin, eikä sopinut...tarvii ottaa uusiks puheeks.
Siirry sivun alkuun
 

Paljon on kierretty, mut pirun pientä rinkiä!
 
IP on kirjattu
 
lebris
God Member
*****
Poissa


I Love YaBB 2! -84,Copaxone,
SPMS, eläkeke -93
Viestejä: 729
Häme
Sukupuoli: female
Re: Tietoa Tysabrista
Vastaus #14 - 23.03.2009 - 21:16:09
 
Jone, missä uutisissa Tysabrista kerrottiin? Tänäänkö? MTV 3, vai missä?
Olen todella kiinnostunut!
Hymiö Hymiö Hymiö
Siirry sivun alkuun
 

Keksi tähän jotain viisasta! "Venäläinen ferrari on paras punainen auto"! Nyt minä sen kekkasin!
 
IP on kirjattu
 
Sivu: 1 2 3 ... 5
Lähetä aihe Tulosta